Algemene voorwaarden


Download de algemene voorwaarden als PDF

“ALGEMENE VOORWAARDEN”
“Fit voor je Deur is een handelsnaam van Duurzaam Fit, gevestigd te Culemborg en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66107180.”
“Elke overeenkomst gesloten met Fit voor je Deur is een overeenkomst met Duurzaam Fit. Waar Duurzaam Fit gelezen wordt, is eveneens Fit voor je deur van toepassing.”
“Abonnementen”
“ARTIKEL 1:”
“Het abonnement kan worden aangegaan voor de periode van minimaal een kwartaal. De startdatum van het eerste abonne- ment is tevens de startdatum van de overeenkomst. Het is de klant vrij om na afloop van de contractduur van het abonnement kosteloos te wisselen van abonnementsvorm of de overeenkomst te beëindigen.”
“ARTIKEL 2:”
“Betaling geschied op factuur basis met een betalingstermijn van 7 dagen.”
“ARTIKEL 3:”
“Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan”
“Duurzaam Fit te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien Duurzaam Fit over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Duurzaam Fit over is gegaan tot incasso van haar vordering”
“kan het lid de lessen niet volgen tot het moment dat alle, door Duurzaam Fit in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.”
“Duurzaam Fit houdt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsver- plichting zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lid- maatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsver- plichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de lessen worden geweigerd. De contributie die het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Duurzaam Fit worden aangepast. De klant heeft het recht om de overeenkomst na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.”
“Beëindiging en stopzetting abonnement”
“ARTIKEL 4:”
“Het contract wordt aangegaan voor de duur van de gekozen abonnementsvorm. Indien het contract niet tijdig wordt opgezegd, zal dit stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden doorlopen maar kan dan maandelijks worden opgezegd.”
“Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Over de resterende periode wordt geen restitutie van de reeds betaalde contributie verstrekt. Opzegging dient schriftelijk te”
“gebeuren middels een opzegbrief. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Duurzaam Fit deze per aangetekende post te verzenden. Opzegging kan ook plaats vinden via een mail naar marijn@duurzaam-fit.nl. De opzegging is pas definitief als er een bevestigingsmail is ontvangen van Duurzaam Fit waarin vermeld staat dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.”
“ARTIKEL 5:”
“Het tussentijds beëindigen van het contract is mogelijk op medische gronden waarbij Duurzaam Fit mag vragen naar een doktersverklaring. Ook is tussentijdse opzegging mogelijk bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van Duurzaam Fit. Hiervoor mag Duurzaam Fit vragen naar een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij”
“het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Duurzaam Fit bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.”
“ARTIKEL 6:”
“In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet aan lessen kan/mag doen, kan met toestemming van Duur- zaam Fit het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd. De einddatum van de lidmaatschapsovereen- komst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.”
“ARTIKEL 7:”
“Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen, dat aangeboden wordt door Duurzaam Fit, vindt geen restitutie van de contributie plaats.”
“ARTIKEL 8:”
“Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is dat een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt of dat er restitutie plaatsvindt.”
“Gebruik abonnementen en inschrijving lessen”
“ARTIKEL 9:”
“Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee”
“te nemen naar de volgende week. Bij de tariefstelling van het Duurzaam Fit abonnement is er rekening gehouden met”
“vermindering van het aantal lessen in de zomervakantie en de officiële feestdagen. Eventueel gemiste lessen kunnen in een andere periode of op een andere locatie worden ingehaald.”
“De 10 Rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheid is 6 maanden na datum van aankoop. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.”
“ARTIKEL 10:”
“Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich uiterlijk een uur voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via de website: https://duurzaamfit-fit. virtuagym.com of via de Virtuagym app. Wij hanteren een maximumaantal deelnemers van 12 voor elke les.”
“ARTIKEL 11:”
“Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient men zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via de website:”
“https://duurzaamfit-fit.virtuagym.com of via de Virtuagym app, indien hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Voor het niet of niet tijdig afmelden voor de training kan Duurzaam Fit een bedrag in rekening brengen van €9,- per keer.”
“Openingstijden en tijdelijke sluiting”
“ARTIKEL 12:”
“Duurzaam Fit is bevoegd om de lessen te annuleren tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.”
“Privacy”
“ARTIKEL 13:”
“Het bedrijf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden”
“producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.”
“Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.”
“ARTIKEL 14:”
“Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Duurzaam Fit te worden doorgegeven. Dit kan schriftelijk of per mail naar marijn@duurzaam-fit.nl”
“Aansprakelijkheid”
“ARTIKEL 15:”
“Duurzaam Fit, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Duurzaam Fit of haar leidinggevenden. Duurzaam Fit, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aan- sprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Duurzaam Fit of haar leidinggevenden.”
“Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Duurzaam Fit, is geheel voor eigen risico van het lid.”
“Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzeke- ringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadi- ging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Duurzaam Fit aangerichte schade.”
“ARTIKEL 16:”
“Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Duurzaam Fit, medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, de trainingsaanwijzingen van de Duurzaam Fit medewerkers”
“op te volgen.”
“Overige bepalingen”
“ARTIKEL 17:”
“Duurzaam Fit is fel gekant tegen het gebruik en het verhande- len van illegale substanties, zoals o.a. anabole steroïden en alle aanverwante producten. Wanneer een lid op het gebruik en of het verhandelen van een van deze producten wordt betrapt, volgt onmiddellijke royering van dit lid.”
“ARTIKEL 18:”
“Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de contractant van de algemene voorwaarden en de huisregels van Duurzaam Fit kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.”
“ARTIKEL 19:”
“Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.”
“ARTIKEL 20:”
“Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Duurzaam Fit. Duurzaam Fit is gerechtigd de op het lidmaat- schap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Duurzaam Fit te zijn ontvangen.”
“DUURZAAM FIT HUISREGLEMENT”
“• Probeer een actieve rol aan te nemen in het voorstellen van jezelf naar de andere leden die je (nog) niet kent.”
“• Laat je ego achter bij de deur! Er is altijd iemand die sterker, sneller, beter of groter is dan jij.”
“• Wees op tijd voor je training. Geef jezelf voldoende tijd om te kunnen omkleden en rustig aan je training te beginnen.”
“• Geef altijd alles wat je hebt! Als je denkt aan opgeven, denk dan aan de reden waarom je bent begonnen.”
“• Leden zijn verplicht blessures en/of beperkingen vooraf te melden.”
“• Ruim zoveel mogelijk je eigen materiaal, zweet, gebruikte tape, papier en pen, bidon en bezwete kleding op.”
“• Help elkaar, stel je behulpzaam en respectvol op. Je training is pas klaar als iedereen klaar is.”
“• Behandel alle apparatuur en materialen met respect. Leg gebruikte spullen rustig terug. Zorg ervoor dat je stangen, dumbells, kettlebells e.d. onder controle houdt. Ook wanneer je deze laat vallen.”
“• Neem je verantwoordelijkheid. Als je merkt dat apparatuur of spullen kapot zijn meld dit dan, zodat we dit kunnen repareren of vervangen.”
“• Je traint voor jezelf, niet voor een ander. Wanneer je creatief telt of bewegingen niet volledig afmaakt heb je daar alleen jezelf mee. Jij bent dan namelijk degene met minder trainingsresultaat.”
“• Probeer regelmatig te trainen. Iedereen heeft baat bij coaching en profiteert van een goede basis techniek. Probeer je niet te laten beperken door lichamelijke klachten of blessures. Wees proactief in het aangeven van je grenzen.”
“• Techniek boven alles! E g en daarna pas gewicht en snelheid.”